Ďalšie nastavenia v Hlavnom menu

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Ako sa dostať do ďalších nastavení v Hlavnom menu

Návod
 • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie System More... (ďalšie nastavenia v Hlavnom menu).

V ďalších nastaveniach v Hlavnom menu sú položky vymenované nižšie.

Language Jazyk

Vyber a zmeň jazyk operačného systému v hodinkách.

Zoznam
 • English 简体中文 繁体中文 Deutsch Español Français Polski atď..

Watch Face & Theme Color Ciferník a farebná téma

Vyber jeden z piatich ciferníkov, ktorý je uložený v hodinkách a farebnú tému ciferníka. Stiahni si ďalšie ciferníky v COROS apke.

Gesture Backlight Podsvietenie displeja pri pohybe

Automatické podsvietenie displeja pri pohybe zápästia.

Návod a možnosti
 • Auto (automatické podsvietenie displeja).
  • Automaticky sa aktivuje pri západe slnka a vypne pri východe slnka.
  • V COROS apke nastav čas spánku (napr. 22:00 - 06:00), kedy sa automatické podsvietenie displeja neaktivuje.
 • All Day (automatické podsvietenie displeja počas celého dňa).
 • OFF (vypnúť).

Wrist Hand Ruka na ktorej nosíš hodinky

Vyber na zápästí ktorej ruky chceš nosiť hodinky.

Možnosti
 • Left (ľavá ruka) Right (pravá ruka).

Digital Knob Digitálna korunka

Poloha a smer točenia Digitálne korunky.

Možnosti
 • Knob Location (poloha Digitálne korunky)
  • Left side (ľavá strana) Right side (pravá strana).
  • Upozornenie: Umiestnenie Digitálne korunky na ľavú stranu prevráti text na displeji o 180 stupňov. T.j. prispôsobí sa pohľadu človeka, ktorý nosí hodinky na pravej ruke.
 • Knob Rotation (smer točenia Digitálnej korunky)
  • Clockwise Down (v smere točenia ručičiek hodiniek) Clockwise Up (proti smeru točenia ručičiek hodiniek).

Vibration Vibrácie

Zmena vibračných nastavení pre tlačidlá a upozornenia na hodinkách.

Možnosti
 • Key Vibration (vibrácie pri stláčaní tlačidiel)
  • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).
 • Alert Vibration (vibrácie pri upozorneniach hodiniek)
  • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).

Tones Zvuky

Zmena zvukových notifikácií pri stláčaní tlačidiel, správach a hovoroch, budíkoch a upozorneniach pri aktivite.

Možnosti
 • Key Tones (zvuk pri stláčaní tlačidiel)
  • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).
 • Call Tones (zvuk prichádzajúceho hovoru)
  • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).
 • Alarm Tones (zvuk budíka)
  • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).
 • Activity Alert Tones (zvuk upozornenia pri aktivite)
  • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).

Auto Lock Automatické uzamknutie displeja

Zmena a nastavenie automatického uzamknutia displeja pri bežnom používaní hodiniek a pri aktivite.

Návod
 • Auto Lock Standby Mode (bežné používanie hodiniek) Workout Mode (počas aktivity) Scroll to Unlock (odomknutie točením) Hold to Unlock (odomknutie stlačením) OFF (vypnúť).

Ak je aktivované automatické uzamknutie displeja Auto Lock mode, displej sa automaticky uzamkne ak:

 • Displej zostane 2 minúty bez aktivity v základnom móde ukazovania času.
 • Displej zostane 10 sekúnd bez aktivity počas aktivity.

Unit Jednotky

Zmena a nastavenie zobrazovaných jednotiek.

Možnosti
 • Imperial (imperiálne zobrazovanie jednotiek) Metric (metrické zobrazovanie jednotiek).

Date/Time Dátum a čas

Zmena a nastavenie dátumu, času, časovej zóny a ďalšie.

Možnosti a nastavenia
 • 24-Hour (24 hodinový formát času)
  • ON (zapnúť) OFF (vypnúť; v tomto prípade zároveň zapnutie 12 hodinového formátu času).
 • Auto Sync (automatická synchronizácia času)
  • ON (zapnúť; po prepojení hodiniek a COROS apky sa čas automaticky synchronizuje) OFF (vypnúť).
 • Time Zone (časová zóna)
  • Vyber požadovanú časovú zónu.
  • Upozornenie: Pre automatické detekovanie a zmenu časového pásma zapni Auto Sync funkciu.
 • Set Time (nastavenie času)
  • Nastav požadovaný rok, mesiac, deň, hodinu a minútu.
  • Upozornenie: Pre automatické nastavenie času a zmenu časového pásme zapni Auto Sync funkciu.

GPS GPS

Zmena GPS nastavenia.

Mode Mód GPS

Možnosti a nastavenia
 • GPS Normal
  • Pre lokalizáciu sa používa americký GPS systém s dobrým globálnym signálom.
 • GPS+GLONASS
  • Pre lokalizáciu sa používa kombinácia GPS a ruského systému GLONASS. Táto kombinácia poskytuje dobré lokalizačné výsledky v náročnom teréne a vo vysokých nadmorských výškach.
 • GPS+Beidou
  • Pre lokalizáciu sa používa kombinácia GPS a čínskeho systému Beidou. Táto kombinácia poskytuje dobré lokalizačné výsledky v náročnom teréne a vo vysokých nadmorských výškach.
 • Upozornenie: GPS+GLONASS a GPS+Beidou mód môže spotrebovať viac energie ako bežný GPS mód. Pre šetrenie batérie aktivuj UltraMax mód v Rýchlom Menu.

Satellite Signal Satelitný signál

Zobrazuje silu signálu satelitov nad našou polohou. Druh a počet satelitov záleží od vybraného GPS módu.

Vysvetlenie skratiek
 • G = GPS satelity.
 • GL = GPS+GLONASS satelity.
 • B = Beidou satelity.

Pohybuj sa smerom dole pre ďalšie informácie:

 • GPS coordinate in longitude and latitude (GPS koordináty).
 • UTC - 0 time (UTC čas).
 • GPS Altitude (GPS nadmorská výška).

GPS Satellite Location Data Dáta o polohe GPS satelitov

Pre rýchlejšie spojenie sa s GPS satelitmi pred aktivitou, hodinky uchovávajú polohu satelitov pre oblasť, kde sa zdržiavame. Stlačením tlačidla Potvrdenie vidíme platnosť týchto dát. Ich zvyčajná platnosť je 3 - 7 dní v závislosti od modelu.

Ak sú tieto dáta expirované, získanie GPS signálu pred aktivitou môže trvať dlhšie ako zvyčajne (viac ako 2 minúty).

DôležitéVždy začínaj aktivitu, až keď GPS hodinky COROS úspešne získajú stabilný GPS signál (hodinky na to upozornia vizuálne i zvukovo). V opačnom prípade GPS záznam môže byť výrazne nepresný.

COROS apka na nové dáta o polohe GPS satelitov upozoňuje a zvyčajne synchronizácia prebehne automaticky. Dáta môžeš synchronizovať aj manuálne.

Positional Format Formát zobrazovanie GPS pozície

Pre zobrazovanie polohy môžeš vybrať dva spôsoby formátu:

 • Latitude & Longitude (bežný, civilný formát).
 • MGRS (MGRS je vojenský formát).

Device's Info Detaily o hodinkách

Zobrazenie detailov o hodinkách.

 • Device's Info (údaje o hodinkách)
  • 6 miestne číslo, ktoré slúži pri registrácii produktu a pri nahlásení problémov priamo COROS.
 • Software (softvér)
  • Aktuálne verzia softvéru na hodinkách.

Altitude Alert Upozornenie na nadmorskú výšku

Apex Pro, Vertix, Vertix 2 - Pri nadmorskej výške nad 2500 metrov sa aktivuje Altitude Alert mód, ktorý cez srdcovú frekvenciu monitoruje reakciu tela na nadmorskú výšku. Pri rýchlej, nesprávnej aklimatizácii hodinky upozornia.

Reset All Resetovať všetko

Resetovanie hodiniek do úplne základého nastavenia. Všetky dáta sú vymazané.

Údaje na COROS účte ostávajú zachované a nie sú ovplyvnené resetovaním hodiniek.

DôležitéZosynchronizuj všetky aktivity z hodiniek do COROS účtu pred úplným resetovaním hodiniek.

Turn Off Vypnúť

Vypnutie hodiniek.


Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!